Şura Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Şura Süresi fazileti ve sırları Allah’ın kullara olan hitabıdır. Kur’an-ı Kerimin önemli surelerinden olan Şura süresi ve ayetleri yeni nazil oluyormuş gibi hala gençliğini ve tazeliğini korumaktadır. Tıpkı şu sözün doğrululuğu gibi “Zaman ihtiyarlandıkça Kur´an gençleşiyor” Bu nedenle Şura süresinin ayetleri zahir ve sarih manasından başka çok ince ve latif manaları da vardır. Kişi okuduğu zaman bir takım maddi ve manevi armağanlar verilir. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm okumak ve okutmak çok sevâbdır. Kur’ân-ı Kerîm okumakla alâkalı olarak sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: “Ümmetimin en hayırlısı, Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenen ve öğretendir.”  Kur’an okumaktan maksat, öncelikle onun emir ve nehiylerine uymaktır. Fakat sadece okumanın da sevabı ve mükâfatı vardır.

Kur’an, insanlığın hakikî saadetini te’min edecek her türlü îtikad, amel ve ahlâk esaslarını ihtiva eder. Hem lâfzı, hem de mânası itibariyle, en büyük ve ebedi bir mu’cizedir. Peygamberimiz (asm) bu hususta şöyle buyurmuştur:

“Hiçbir peygamber yoktur ki, onlara kendi zamanlarındaki insanların inandıkları kadar mu’cize verilmiş olmasın. Mu’cize olarak bana verilen ise, ancak Allah’ın bana vahyettiği (Kur’an)dır. Bunun için kıyâmet gününde ben, peygamberlerin en çok ümmeti bulunanı olacağımı ümid ederim.” (Buhari, Fezailü’l-Kur’an, 1)

Kur’ân-ı kerîmin kırk ikinci sûresi.
Şûrâ sûresi, Mekke’de nâzil oldu (indi). Elli üç âyet-i kerîmedir. Otuz sekizinci âyetinde geçen Şûrâ kelimesinden dolayı, Sûret-üş-Şûrâ denilmiştir. Sûrede; Allahü teâlânın kudret ve azameti, müşriklerin âhiretteki cezâları, Allahü teâlânın lütfu ve affının çokluğu bildirilmektedir. (Kurtubî, Ebû Hayyan, İbn-i Abbâs, Râzî)

ŞURA SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

“Kabul edilen şeyin ardından, Allah hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında boştur.” ayetinin (16. ayet) nüzul sebebiyle ilgili olarak İbni Münzir, İkrime’den şöyle rivayet etmiştir: “Allah ‘m yardımı ve zaferi gelince…” (Nasr, 110/1) ayeti nazil olunca, Mekke müşrikleri, arala­rında bulunan müminlere “İnsanlar grup grup Allah’ın dinine madem gir­diler, o halde aramızdan çıkın, ne diye hala aramızda duruyorsunuz!” dedi­ler. Bunun üzerine “kabul edilen şeyin ardından, Allah hakkında tartışma­ya girenlerin…” ayeti nazil oldu.

Ayet hakkında Abdürrezzak’ın Katade’den rivayeti ise şöyledir: Allah hakkında münakaşa edenler, Yahudi ve Hristiyanlardır. Onlar şöyle demiş­lerdir: Bizim kitabımız sizin kitabınızdan öncedir. Peygamberimiz de sizin Peygamberinizden öncedir. O halde biz sizden daha hayırlıyız.

ŞURA SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI

* Kim Şûrâ sûresini okursa, meleklerin istiğfâr ve merhamet istedikleri kimselerden olur. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

* Bu sureyi okuyan kimse bi-iznillah hasmını malup eder.

* Ciğer rahatsızlığı olanlar, bu sureyi yazıp zemzem suyunun içinde beklettikten sonra içerlerse, bi-iznillah şifa olur.

* Hafızayı kuvvetlendirip bir daha unutmamak isteyen kişi Şura suresinin 52-53. ayetlerini yazıp içersinde zemzem ve az bir miktar bal bulunan bir kabın içinde bekletip, üç cuma sabahı aç karnına içerse, biz-iznillah şifa olur.

* Şura suresini 33 defa okuyan kimseyi, Allah u teala düşman korkusundan emin kılar.Şura Suresi Kuranı kerimin 484. sayfasındadır.53 ayettir.

* Şerri Büyük kişilerden korunmak için Şura Suresi sürekli okunmalıdır.

* Organlarında her hangi bir rahatsızlık olan kimse için Şura Suresi zemzem suyuna okunup içirilerse Allahın izniyle hasta sağlık bulur.

* Ticarethanesi batan, işleri yolunda gitmeyen kardeşlerimiz Şura Suresini bol bol okusun,

* Kurak Bölgelerde Yağmur için Şura Suresinin 28. ayeti kerimesi bolca zikredilmelidir,

* Hafıza zayıflığı çeken her kimse Şura Suresinin 52 ve 53. ayeti kerimelerini sürekli zikrederse Allahü Teala’nın izniyle hafıza problemleri ortadan yok olur..