Nazar Duası Ve Anlamı

Nazar veya göz değmesi gibi olayladan nasıl kurtulunur? İnsana Nazar değmesi nasıl geçer. Ne gibi önlemler alınabilir. Bu gibi durumlarda hangi dualar okunur? Kuranı Kerim’den hangi sure veya ayet okunmalıdır? nazar boncugu korumaz şirktir nazar boncugu

Nazar, Parapsikoloji dilinde “psikokinezi” denilen nazar, yani göz değmesi bir çeşit büyülemedir. Bu nedenle herşey önce nazardan ve ondan gelebilecek şerden Allah’a sığınmalıdır. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta öldürür. Kadınlara ve çocuklara ve bebeklere daha çok tesir eder. Nazar ve göz değmesigibi şeyler için okunan ayet ve sureler vardır. Nazardan korunmak için en sağlıklı yol dua etmektir.

Nazarın gerçek olduğunu ve insanın kaderiyle yakından alâkasının bulunduğunu ifade eden Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmaktadır:

“Nazar haktır, kader ile yarışan bir şey olsaydı, nazar değme işi yarışıp onu geçerdi (kaderi değiştirirdi).”(Müslim, Selâm: 42; İbni Mâce, Tıb: 3) Yani nazar, bazılarının zannettiği gibi “batıl” bir inanç değil, hak ve gerçektir.

Bu yüzden kişinin beğendiği bir şeye ısrarla bakması hâlinde ona, “Allah dilemezse hiçbir şey olmaz.” anlamına gelen “Maşaallah” veya “Allah’ın bereketi üzerine olsun” anlamına gelen “Barekallah” demesi tavsiye edilmiştir.

Nazar değen kimseye sifa için Ayetü’I-Kürsi, Fatiha, Muavvizeteyn (Felak ve nas)  ve Kalem suresinin son iki âyetini okumanın muhakkak iyi geldiği bildi-rilmiştir. Ayât-i hırz okumak ve üzerinde taşımak da çok faidelidir.

Göz değene, Peygamber efendimizin bildirdiği şu tavizi okumalıdır:

Türkçe Okunuşu : “Eûzü bi-kelimâtillahittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynîn lâmmetin.”

Sabah-akşam, 3 defa
“Bismillâhillezî lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdi velâ fîssemâî ve hüvessemi’ul-alim” okuyan, büyü, nazar ve zulümden korunur.”

Asr-ı saadet’te geçen, nazarla ilgili bir hadiseden, mü’minin beğendiği bir şey karşısında nasıl davranması, neler söylemesi gerektiği, nazar etmenin din kardeşini öldürme sayılacağı, nazara uğrayan ve nazar eden kimsenin neler yapması gerektiği hususunda geniş bilgiler çıkarmak mümkündür.

Sahabîlerden Amr bin Rebia, Sehl bin Huneyf’i yıkanırken görür, nazar eder. Sehl çarpılmış gibi yere yıkılır. Alıp Peygamberimiz (asm)’in bulunduğu yere götürürler. Durumu öğrenen Peygamberimiz (asm) “Kimden şüphe ediyorsunuz?” diye sorar. Sahabîler, Amr bin Rebia’nın ismini verirler. Bunun üzerine Peygamberimiz (asm) Amr’ı azarlayarak,

“Sizden biriniz neden din kardeşini öldürüyor? Biriniz kardeşinde beğendiği, hoşuna gittiği bir şey gördüğü zaman, ona mübarek olması için dua etsin (Mâşallah, Bârekallah gibi sözler söylesin)” buyurur.

Daha sonra Peygamberimiz (asm) bir miktar su ister ve nazar eden Amr’ın abdest almasını emreder.(İbni Mâce, Tıb: 32, Müsned, 3: 447)

Büyüklerimizin bildirdiği Nazar duâsı şöyle:

TÜRKÇE OKUNUŞU : Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâşâallahü kâne habese hâbisün min ha-cerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî dedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabbenhi ve fî kebidihî ve külyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fü-tûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve ye-kûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâ-lemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallal-lahü teâlâ aleyhi ve selleme.